{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Toelating

Onderrigtaal - Dubbel medium - Afrikaans/Engels 

Toelatingsouderdom: Die jaar waarin ‘n leerder 14 jaar oud word  

 

Noodsaaklike dokumentasie vir nuwe toelatings

· LSOB-nommer (Toestemming van die Departement van Onderwys);

· SNA 1 & 2 (Support Needs Assessment);

· SNA 3 (Distrikte buiten TN bv. TS, TW ens.);

· Afskrif van die Geboortesertifikaat;

· Immunisasie sertifikaat; 

· Afskrif van beide ouers/voogde se Identiteitsdokumente;

· Bewys van woonadres (Munisipale rekening nie ouer as 3 maande nie);

· Studie permit vir buitelanders;

· Evalueringsverslag (Nuutste rapport);

· Verslag van sielkundige met IK telling;

· Ander professionele verslae (Arbeidsterapie, ens.);

· Moet in skool se geografiese area woon;

· Onderhewig aan keuringsproses.

 

Admission

Language of instruction - Double medium - Afrikaans/English 

Age of admission: The year a learner turns 14 years old 

 

Necessary documentation for new admissions

· LSEN number (Permission of Department of Education);

· SNA 1 & 2 (Support Needs Assessment);

· SNA 3 (Districts other than TN e.g. TS, TW, etc.);

· Copy of the Birth Certificate;

· Immunization certificate; 

· Copy of both parents / guardians Identity Documents;

· Proof of residence (Municipal account not older than 3 months);

· Study permit for foreigners;

· Evaluation Report (Most recent report card);

· Report of Psychologist where IQ score is given;

· Any other professional reports (Occupational Therapist, etc.);

· Must reside in school's geographical area;

· Subject to selection process.

Terug Terug na bo